Niniejsza strona nie ma nic wspólnego z Partią Wiosna Roberta Biedronia. Jesteśmy grupką obywateli, którzy uważają za istotne, aby organizacje mające wpływ na życie publiczne, były transparentne. Do takich organizacji należą partie polityczne, zwłaszcza takie, które mają parlamentarzystów lub otrzymują dotację ze środków publicznych. To samo uznał ustawodawca, nakazując partiom, aby ich statuty były jawne. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, art. 18. pkt. 1 "Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych jest jawna.".

Oczywiście można argumentować, że skoro udało nam się otrzymać do wglądu statut Wiosny po wizycie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydziale Cywilnym, Rodzinnym i Rejestrowym, to statut ten był jawny. Jednakże urąga to obecnie obowiązującym standardom - współczesne, funkcjonujące w życiu publicznym partie polityczne publikują swoje statuty na swoich stronach internetowych.

Dlaczego nie zrobiła tego Wiosna? Przyczyną mogła być zwykła niekompetencja, a może władze tej partii nie chcą z jakiegoś powodu, by ten tekst był szeroko znany i analizowany? Tego nie wiemy. Jeżeli macie jakąś wiedzę lub przypuszczenia na ten temat, coś Wam się nasuwa po lekturze opublikowanego tekstu, piszcie na statutwiosny@gmail.com

Statut Partii Politycznej

 

Wiosna Roberta Biedronia

(tekst jednolity)

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1 Nazwa i symbol partii

 

1. Partia polityczna pod nazwą Wiosna Roberta Biedronia (zwana dalej również „Partią") jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 300), innych ustaw oraz niniejszego statutu.

2. Partia może posługiwać się skrótem nazwy: Wiosna.

3. Symbolem Partii jest znak graficzny składający się ze słowa „wiosna" z dodatkiem symbolu przypominającego literę „v", przy czym może być on używany w dwóch wariantach kolorystycznych - w pierwszym z nich słowo, „wiosna" pisane jest kolorem białym, a symbol przypominający literę „v" kolorem pomarańczowym, i umieszczone są one na płaszczyźnie (tle) koloru fioletowego; w drugim z nich słowo „wiosna" pisane jest kolorem fioletowym, a symbol przypominający literę „v" kolorem pomarańczowym, i umieszczone są one na płaszczyźnie (tle) koloru białego. Wzorzec powyższego znaku graficznego (w obu wariantach kolorystycznych) stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

4. Partia może również posługiwać się uproszczoną wersją symbolu Partii, stanowiącą znak graficzny składający się z symbolu przypominającego literę „v" umieszczonego na płaszczyźnie (tle) w kształcie kwadratu, pod którym umieszczono słowo „wiosna", używany w dwóch wariantach· kolorystycznych - w obu tych wariantach symbol przypominający literę „v" ma kolor pomarańczowy, zaś słowo „wiosna" pisane jest kolorem fioletowym, przy czym w pierwszym wariancie płaszczyzna (tło) w kształcie kwadratu ma kolor fioletowy, a w drugim wariancie ma kolor biały z obramowaniem linią w kolorze fioletowym. Wzorzec powyższego znaku graficznego (w obu wariantach kolorystycznych) stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego statutu.

 

Art. 2 Siedziba i obszar działania

 

1. Siedzibą Partii jest Gdynia.

2. Partia działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Partia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji

zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych celach i

założeniach programowych oraz może z nimi współpracować.

4. Partia może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą.

 

ROZDZIAŁ lI

 

CELE PARTII

 

Art. 3 Cele Partii

 

Celami Partii są:

 

a) Udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi

wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej;

b) Działanie na rzecz realizacji idei demokratycznego państwa prawnego;

c) Promowanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie działania państwa i społeczeństwa;

d) Działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej;

e) Szerzenie idei przyjaznego i otwartego samorządu terytorialnego;

f) Działanie na rzecz nauki i innowacyjności;

g) Podnoszenie jakości rządzenia, we wszystkich obszarach działania państwa;

h) Działanie na rzecz realizacji równego statusu oraz przeciwdziałanie dyskryminacji;

i) Poprawa jakości edukacji oraz wzmocnienie znaczenia kultury w życiu społecznym;

J) Zwiększanie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa i partycypacji obywatelskiej na wszystkich szczeblach działania państwa;

k) Ochrona środowiska naturalnego i poszerzanie praw zwierząt;

I) Działanie na rzecz dobrego dialogu społecznego między rządzącymi a partnerami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, ludzi kultury i organizacji działających na rzecz praw pracowniczych, środowiska naturalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

 

Art. 4 Zasady działania

 

W swoim działaniu Partia kieruje się następującymi zasadami:

 

a) demokracji, w tym jawności i demokratycznego podejmowania decyzji;

b) zgodności działalności z prawem powszechnie obowiązującym, postanowieniami statutu i uchwałami organów (władz) Partii.

 

ROZDZIAŁ IlI

CZŁONKOSTWO

 

Art. 5 Warunki członkostwa

 

1. Członkiem Partii może zostać osoba fizyczna, która:

a) Posiada obywatelstwo polskie;

b) Ukończyła 18 lat;

c) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) Zobowiązała się do przestrzegania przepisów zawartych w niniejszym statucie oraz uchwałach organów (władz) Partii i złożyła deklarację członkowską.

2. Członkiem Partii nie może zostać osoba, która:

a) Jest członkiem innej partii politycznej działającej na podstawie przepisów prawa polskiego;

b) Jest pozbawiona praw publicznych lub praw wyborczych prawomocnym wyrokiem sądu lub Trybunału Stanu;

c) Została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Art. 6 Nabywanie członkostwa

 

1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Krajowego, po złożeniu przez kandydata w formie pisemnej deklaracji członkowskiej.

2. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Krajowy.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków Partii powinna zostać podjęta najpóźniej w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia przekazania Zarządowi Krajowemu deklaracji członkowskiej.

4. Osobie starającej się o przyjęcie w poczet członków Partii przysługuje prawo odwołania się od negatywnej uchwały do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania informacji o treści uchwały. W tym samym terminie przysługuje skarga na bezczynność do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w razie niepodjęcia w terminie wskazanym w ust. 3 uchwały dotyczącej przyjęcia w poczet członków Partii.

5. Zarząd Krajowy prowadzi rejestr członków Partii w formie pisemnej oraz elektronicznej.

 

Art. 7 Utrata członkostwa

 

1. Członkostwo w Partii wygasa z chwilą:

a) Śmierci;

b) Otrzymania przez Zarząd Krajowy pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Partii;

c) Utraty obywatelstwa polskiego;

d) Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

e) Stwierdzenia uchwałą Zarządu Krajowego faktu nieopłacenia składek członkowskich za okres sześciu miesięcy (z chwilą, gdy uchwała taka stanie się ostateczna);

f) Orzeczenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Partii podjętej zgodnie z regulacjami normującymi postępowanie przed Krajowym Sądem Koleżeńskim (z chwilą, gdy orzeczenie takie stanie się ostateczne);

g) Uchwały Zarządu Krajowego stwierdzającej zaistnienie okoliczności o których mowa w art. 5 ust. 2 statutu (z chwilą, gdy uchwała taka stanie się ostateczna);

h) Uchwały Zarządu Krajowego o wykluczeniu z Partii podjętej na wniosek Prezesa z uwagi na wyjątkowe okoliczności dotyczące danego członka Partii (z chwilą, gdy uchwała taka stanie się ostateczna).

2. O uchwałach, o których mowa w ust. 1 lit. g) i h) Zarząd Krajowy niezwłocznie informuje członka, którego uchwala dotyczy. Od uchwały Zarządu Krajowego przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego, w terminie 14 (czternastu) dni od dostarczenia uchwały lub orzeczenia członkowi. Krajowy Sąd Koleżeński może uchylić zaskarżoną uchwałę lub utrzymać ją w mocy.

 

Art. 8 Prawa członków

 

Członkowie Partii mają prawo:

 

a) Wybierania i bycia wybieranym do organów (władz) Partii;

b) Składania wniosków, inicjatyw politycznych i organizacyjnych;

c) Odwoływania się od decyzji ich dotyczących do właściwych organów Partii zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i przepisami prawa;

d) Dostępu do uchwał organów Partii, które dotyczą danego członka;

e) Uczestniczenia w posiedzeniach organów, na których rozpatrywane są wnioski dotyczące danego członka lub innych organów, do uczestniczenia w posiedzeniach których członkowie uprawnieni są na mocy dalszych postanowień statutu.

 

Art. 9 Obowiązki członków

 

Członkowie Partii są obowiązani:

 

a) Przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Partii;

b) Brać udział w realizacji programu oraz popularyzowaniu działalności Partii;

c) Postępować zgodnie z programem oraz celami Partii;

d) Należycie pełnić powierzone im funkcje organizacyjne;

e) Uczestniczyć w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu a także innych organów państwa, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z programem i zamierzeniami politycznymi Partii;

f) Terminowo opłacać składki członkowskie;

g) Niezwłocznie powiadamiać Zarząd Krajowy o wszelkich zmianach w danych zawartych w deklaracji członkowskiej, w szczególności w zakresie danych kontaktowych oraz przynależności do innych organizacji;

h) Niezwłocznie informować Zarząd Krajowy o przedstawieniu danemu członkowi zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa lub umyślnego przestępstwa skarbowego oraz o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia o takie przestępstwo, chyba że sprzeciwi się temu organ państwa prowadzący dane postępowanie lub zakaz przekazania informacji wynika z treści przepisów prawa.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PARTII

 

Art. 10 Organy władz krajowych

 

1. Organami władz krajowych Partii są:

a) Zgromadzenie Ogólne;

b) Prezes;

c) Rada Krajowa;

d) Zarząd Krajowy;

e) Krajowa Komisja Rewizyjna;

f) Krajowy Sąd Koleżeński.

2. Kadencja organów władz krajowych, poza Zgromadzeniem Ogólnym, jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. Kadencja władz rozpoczyna się z dniem zakończenia Zgromadzenia Ogólnego, na którym dokonano wyboru Rady Krajowej.

3. Władze krajowe Partii wykonują swoje obowiązki pomimo upływu kadencji do czasu powołania nowych władz krajowych Partii na ich miejsce.

 

Art. 11 Zgromadzenie Ogólne

 

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Partii.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

a) Uchwalanie programu i określanie głównych kierunków polityki Partii;

b) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Krajowej, Krajowej Komisji

Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz określanie liczby członków tych organów w granicach wyznaczonych statutem – uchwały w tym przedmiocie zapadają bezwzględną większością głosów;

c) Uchwalanie i zmiana statutu Partii;

d) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Partii oraz połączenia z inną partią lub partiami.

3. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego może wziąć udział każdy członek Partii, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Zgromadzenie Ogólne może postanowić, że do udziału w dalszych posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego uprawnieni będą - w miejsce wszystkich członków delegaci w proporcji 1 (jeden) delegat na każdą rozpoczętą grupę 100 (stu) członków Partii. Szczegółowy tryb wyboru delegatów na Zgromadzenie Ogólne określi Prezes.

5. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu, podejmowane są zwykłą większością głosów jeżeli w głosowaniu wzięła udział przynajmniej połowa uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym członków Partii (albo delegatów), którzy zarejestrowali się jako obecni przed rozpoczęciem obrad. Szczegółowy tryb rejestracji na Zgromadzenie Ogólne określi Zarząd Krajowy.

6. Posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego zwołuje Prezes. Zgromadzenie Ogólne prowadzi Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu Krajowego (w razie braku takich osób najstarszy wiekiem członek Partii biorący udział w Zgromadzeniu Ogólnym). Zgromadzenie Ogólne zwołuje się co najmniej raz na 3 (trzy) lata, przy czym każdorazowo w okresie 3 (trzech) miesięcy poprzedzających upływ kadencji władz krajowych Partii.

7. Prezes przedstawia proponowany porządek obrad i przekazuje go uprawnionym do uczestnictwa członkom tub delegatom pisemnie lub w formie elektronicznej, na wskazane uprzednio pisemnie adresy poczty elektronicznej. Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego powinno nastąpić na dzień przypadający nie wcześniej niż 2 (dwa) tygodnie po przekazaniu porządku obrad.

8. Zmiana przedstawionego przez zwołującego porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Ogólnego podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków (albo delegatów) uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym.

9. Członkowie oraz delegaci mogą brać udział w Zgromadzeniu Ogólnym i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela, którym może być wyłącznie inny członek Partii uprawniony do oddziału w Zgromadzeniu Ogólnym. Wzór pełnomocnictwa określa Zarząd Krajowy.

 

Art. 12 Prezes

 

1. Do kompetencji Prezesa należy, poza innymi kwestiami określonymi w niniejszym statucie i uchwałach właściwych organów Partii oraz z zastrzeżeniem innych postanowień statutu:

a) Kierowanie Partią i reprezentowanie jej w działalności politycznej;

b) Reprezentowanie Partii na zewnątrz w innych sprawach niż polityczne w zakresie wynikającym z zapisów statutu, w szczególności z art. 20;

c) Pełnienie funkcji Przewodniczącego Klubu lub Koła Parlamentarnego (Poselskiego) zrzeszającego parlamentarzystów będących członkami Partii i kierowanie pracami takiego Klubu lub Koła Parlamentarnego (Poselskiego) albo wskazywanie osoby mającej pełnić taką funkcję;

d) Zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego, ustalanie porządku Zgromadzenia Ogólnego i prowadzenie jego obrad;

e) Zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej oraz Zarządu Krajowego, ustalanie porządku posiedzeń tych organów i prowadzenie ich obrad;

f) Powoływanie i odwoływanie Sekretarza Zarządu Krajowego i Skarbnika;

g) Ustalanie zasad wyłaniania kandydatów Partii w wyborach do samorządu terytorialnego oraz do Sejmu i Senatu i list do Parlamentu Europejskiego, a także do innych organów państwa;

h) Przedstawianie i zatwierdzanie listy kandydatów lub kandydata Partii w wyborach na szczeblu centralnym (Sejm, Senat, Prezydent RP) i do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego;

i) Zatwierdzanie Regulaminu Klubu Parlamentarnego (Poselskiego), o którym mowa w ust. 1 lit. c powyżej.

2. W razie rezygnacji, śmierci lub utraty członkostwa w Partii przez Prezesa, Rada Krajowa może wybrać nowego Prezesa w ramach aktualnej kadencji władz krajowych Partii lub na wniosek Zarządu Krajowego może podjąć uchwałę o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego celem wyboru nowych władz Partii. W takiej sytuacji kadencja nowych władz Partii rozpoczyna się z dniem, o których mowa w art. 10 ust. 2 statutu.

3. Prezes może powierzyć wykonywanie wybranych przez siebie czynności zastrzeżonych w niniejszym statucie do jego kompetencji Wiceprezesowi, Sekretarzowi Zarządu Krajowego lub Skarbnikowi.

 

Art. 13 Rada Krajowa

 

1. Rada Krajowa jest najwyższym organem uchwałodawczym między posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego.

2. W skład Rady Krajowej wchodzą:

a) Członkowie Zarządu Krajowego;

b) Członkowie wybrani przez Zgromadzenie Ogólne w liczbie od 3 (trzech) do 50 (pięćdziesięciu) osób.

3. Do kompetencji Rady Krajowej należy:

a) Określanie liczby członków Zarządu Krajowego na wniosek Prezesa w granicach wyznaczonych statutem;

b) Wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Krajowego;

c) Zatwierdzanie na wniosek Prezesa regulaminów Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Krajowego;

d) Uchwalenie i zmiana regulaminu Krajowego Sądu Koleżeńskiego;

e) Uchwalenie i zmiana regulaminu Rady Krajowej;

f) Zatwierdzanie informacji o działalności finansowej Partii.

4. Pracami Rady Krajowej kieruje Prezes, a do czasu jego wyboru – najstarszy wiekiem członek Rady Krajowej , który obowiązany jest jednak niezwłocznie doprowadzić do wyboru Prezesa.

5. Prezes zwołuje Radę Krajową z własnej inicjatywy lub w ciągu 7 (siedmiu) dni na wniosek Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Rady Krajowej.

6. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Krajowej w czasie kadencji nie zarządza się jej uzupełnienia do końca kadencji, chyba że Zgromadzenie Ogólne postanowi inaczej.

7. Uchwały Rady Krajowej zapadają bezwzględną większością głosów aktualnej liczby członków Rady Krajowej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Uchwały Rady Krajowej mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie obiegowej. Szczegółowe zasady i tryb ich podejmowania określa regulamin Rady Krajowej.

 

Art. 14 Zarząd Krajowy

1. Do kompetencji Zarządu Krajowego należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na rzecz innych organów przez niniejszy statut lub przepisy prawa, a także wydane na ich podstawie uchwały organów Partii, w szczególności:

a) Decydowanie o kierunkach działania Partii, w szczególności zaś o kierunkach i sposobach wykonania programu Partii;

b) Reprezentowanie Partii na zewnątrz w innych sprawach niż polityczne w zakresie wynikającym z zapisów statutu, w szczególności z art. 20;

c) Określanie na wniosek Prezesa szczegółowego trybu i zasad działania władz i jednostek organizacyjnych Partii, w szczególności regulaminu Zarządu Krajowego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu przyznający kompetencje w tym zakresie innym władzom Partii;

d) Opiniowanie na podstawie projektu przedstawionego przez Prezesa kandydata lub list kandydatów Partii w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do Sejmu i Senatu, a także do innych organów państwa oraz do Parlamentu Europejskiego;

e) Ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich gromadzenia, na wniosek Prezesa;

f) Tworzenie, zmiana składu osobowego i likwidacja, na wniosek Prezesa, dodatkowych organów opiniodawczych, eksperckich i doradczych;

g) Wykonywanie obowiązków Partii jako partii politycznej wynikających z ustawy o partiach politycznych oraz z innych ustaw;

h) Wybór na wniosek Prezesa pełnomocników wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do Sejmu i Senatu, a także do innych organów państwa oraz do Parlamentu Europejskiego.

2. Zarząd Krajowy może zawiesić daną osobę w prawach członkach Partii na okres do 3 (trzech) miesięcy w przypadku naruszenia przepisów statutu, a także uzasadnionego podejrzenia zaistnienia okoliczności uzasadniających wydanie orzeczenia lub uchwały o wykluczeniu z Partii, w szczególności zaś w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, lub na wniosek członka Partii, którego ma dotyczyć zawieszenie. Od uchwały o zawieszeniu członkostwa przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia uchwały. Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje odwołanie w terminie 14 (czternastu) dni od jego otrzymania. Krajowy Sąd Koleżeński może uchylić zaskarżoną uchwałę lub utrzymać ją w mocy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje skuteczności zawieszenia członkostwa. W okresie zawieszenia członkostwa zawieszeniu ulegają wszelkie prawa danego członka Partii (za wyjątkiem prawa do kandydowania i bycia

wybieranym w wyborach do organów (władz) Partii), jak również zawieszeniu ulega obowiązek uiszczenia składek członkowskich.

3. Zarząd Krajowy reprezentuję Partię w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych postępowaniach przed organami państwa i organizacji międzynarodowych przewidzianych przez przepisy prawa. W postępowaniach takich w imieniu Partii działa upoważniony przez Zarząd Krajowy jego członek lub upoważniony przez Zarząd Krajowy pełnomocnik upoważniony do reprezentacji w danym postępowaniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Do udzielenia, zmiany lub odwołania przez Zarząd Krajowy upoważnienia członkowi Zarządu Krajowego oraz do udzielenia, zmiany lub odwołania przez Zarząd Krajowy pełnomocnictwa innej osobie (w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym) odpowiednie zastosowanie znajduje sposób reprezentacji określony w art. 20 ust. 5 statutu.

4. Na wniosek Prezesa Zarząd Krajowy określi wzory i zasady używania odznak, legitymacji, symboli i znaków graficznych Partii.

5. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: Prezes i od 2 (dwóch) do 20 (dwudziestu) członków. Liczbę członków określa Rada Krajowa na wniosek Prezesa. Rada Krajowa może również powołać na wniosek Prezesa spośród członków Zarządu Krajowego Wiceprezesów w liczbie od 1 (jednego) do 3 (trzech).

6. Pracami Zarządu Krajowego kieruje Prezes, przy czym Prezes w razie jego nieobecności w kraju lub z innych względów może udzielić w tym zakresie na czas określony upoważnienia Wiceprezesowi. W razie śmierci, wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji członka Zarządu Krajowego, uzupełnienia składu Zarządu Krajowego dokonuje Rada Krajowa.

7. Spośród członków Zarządu Krajowego Prezes powołuje Skarbnika oraz Sekretarza Zarządu Krajowego. Ich kompetencje określa regulamin Zarządu Krajowego przyjmowany przez Zarząd Krajowy. Skarbnik i Sekretarz Zarządu Krajowego mogą być w każdym czasie odwołani decyzją Prezesa lub uchwałą Zarządu Krajowego.

8. Uchwały Zarządu Krajowego zapadają bezwzględną większością głosów aktualnej liczby członków Zarządu Krajowego. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Uchwały Zarządu Krajowego mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie obiegowej. Szczegółowe zasady i tryb ich podejmowania określa regulamin Zarządu Krajowego.

 

Art. 15 Krajowa Komisja Rewizyjna

 

1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Partii.

2. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

a) Przeprowadzanie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Partii kontroli finansowej Partii;

b) Występowanie z wnioskami pokontrolnymi;

c) Opiniowanie rocznej informacji finansowej sporządzonej przez Zarząd Krajowy;

d) Występowanie do Zgromadzenia Ogólnego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Krajowemu absolutorium z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna liczy od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.

4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa. Prezes zwołuje posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej,

ustala porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że

powierzy te czynności Wiceprezesowi.

5. Krajowa Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Krajowego i Rady

Krajowej, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu Krajowego i Rady

Krajowej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa

lub we wspólnym pożyciu.

6. Szczegółowy tryb i zasady działania Krajowej Komisji Rewizyjnej określa

regulamin, który uchwala Krajowa Komisja Rewizyjna.

 

Art. 16 Krajowy Sąd Koleżeński

 

1. Krajowy Sąd Koleżeński jest organem właściwym do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków Partii, jak również wydawania orzeczeń w innych kwestiach, w których statut wymaga rozstrzygnięcia Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

2. Krajowy Sąd Koleżeński może na wniosek Prezesa, Zarządu Krajowego, Sekretarza Zarządu Krajowego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej orzec karę dyscyplinarną wobec osoby która:

a) dopuściła się rażącego naruszenia prawa lub działania lub zaniechania rażąco godzącego w powszechnie przyjęte normy etycznego postępowania;

b) w działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań lub zaniechań sprzecznych z celami Partii;

c) ze względu na rodzaj lub charakter swojej aktywności publicznej, politycznej, społecznej , gospodarczej, a w rażących przypadkach także innej aktywności prywatnej, może narażać na uszczerbek dobre imię Partii;

d) podjęła działalność polityczną konkurencyjną wobec Partii, w szczególności została kandydatem w wyborach do organów władzy publicznej z listy komitetu wyborczego innego niż tworzony lub popierany przez Partię;

e) podała nieprawdziwe dane w deklaracji członkowskiej.

3. Karami dyscyplinarnymi są:

e} upomnienie;

f) nagana;

g) zawieszenie w prawach członka Partii na okres od 6 (sześć) miesięcy do 3 (trzech) lat;

h) wykluczenie z Partii.

4. Krajowy Sąd Koleżeński orzeka po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, w którym zapewnia się osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie.

5. Postępowanie przed Krajowym Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne, chyba że Krajowy Sąd Koleżeński rozpatruje na podstawie zapisów niniejszego statutu odwołanie od rozstrzygnięcia innego organu (w takim przypadku Krajowy Sąd Koleżeński orzeka w drugiej instancji). Orzeczenia w drugiej instancji wydawane są bez udziału osób, które orzekały w danej sprawie w pierwszej instancji.

6. Krajowy Sąd Koleżeński powinien wydać orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) miesiące od dnia złożenia wniosku o nałożenie kary dyscyplinarnej.

7. Prezes może zawiesić w prawach członka Partii osobę, w stosunku do której wszczęto postępowanie dyscyplinarne, niezależnie od kompetencji Zarządu Krajowego w tym zakresie o której mowa w art. 14 ust. 2. Zawieszenie obowiązuje do czasu wydania ostatecznego orzeczenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

8. Krajowy Sąd Koleżeński liczy od 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.

9. Krajowy Sąd Koleżeński jest niezależny od Zarządu Krajowego, a jego członkowie nie mogą być członkami Zarządu Krajowego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.

10. Krajowy Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Prezesa Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Prezes Krajowego Sądu Koleżeńskiego zwołuje posiedzenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego, ustala porządek posiedzeń i przewodniczy posiedzeniom, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności Wiceprezesowi Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Zasady i tryb pracy Krajowego Sądu Koleżeńskiego, a także prowadzenia postępowania dyscyplinarnego i innych postępowań w sprawach powierzonych kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego na mocy niniejszego statutu określa, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie, regulamin Krajowego Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Radę

Krajową.

12.Krajowy Sąd Koleżeński jest właściwy do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Partii oraz dokonywania wykładni Statutu w kwestiach budzących wątpliwość.

 

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PARTII

Art. 17 Utworzenie i władze regionu

 

1. Region jest terenową jednostką organizacyjną Partii.

2. Region obejmuje swym zasięgiem nie więcej niż trzy województwa i nie mniej niż jeden powiat lub jedno miasto na prawach powiatu lub m.st. Warszawę.

3. Region może być powołany przez Radę Krajową, na wniosek Zarządu Krajowego, jeżeli liczba członków Partii na obszarze danej jednostki lub jednostek podziału administracyjnego kraju, o których mowa w ust. 2 powyżej, przekracza 100 członków.

4. Władzami regionu są:

a) zgromadzenie regionalne;

b) zarząd regionu.

 

Art. 18 Zgromadzenie regionalne

 

1 . W skład zgromadzenia regionalnego wchodzą wszyscy członkowie Partii posiadający stałe miejsce zamieszkania w danym regionie. Zmiana regionu może nastąpić wyłącznie w razie zmiany stałego miejsca zamieszkania i zostać potwierdzona zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały wydanym przez właściwy organ państwa.

2. Zgromadzenie regionalne zwołuje Zarząd Krajowy lub, po zaciągnięciu opinii Zarządu Krajowego, zarząd regionu lub jego Prezes.

3. Zarząd regionu zwołuje również zgromadzenie regionalne na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Partii w regionie. Zgromadzenie zwołuje się nie później niż na 3 (trzy) miesiące od złożenia wniosku.

4. Zgromadzenie regionalne powinno odbywać się przynajmniej raz na 2 (dwa) lata.

5. Zwołujący zgromadzenie regionalne przedstawia proponowany porządek obrad i przekazuje go uprawnionym do uczestnictwa członkom Partii w danym regionie pisemnie lub w formie elektronicznej, na wskazane przez nich uprzednio pisemnie adresy poczty elektronicznej. Zwołanie zgromadzenia regionalnego powinno nastąpić na dzień przypadający nie wcześniej niż na 2 (dwa) tygodnie po przekazaniu powyższych zawiadomień.

6. Do kompetencji zgromadzenia regionalnego należy:

a) uchwalanie programu Partii w regionie;

b) wybór spośród osób biorących w nim udział delegatów na Zgromadzenie Ogólne Partii, w razie przyjęcia takiej formy działania Zgromadzenia Ogólnego na mocy postanowień niniejszego statutu;

c) rozpatrywanie kadencyjnego sprawozdania zarządu regionu; oraz

d) udzielanie zarządowi regionu absolutorium.

7. Zmiana przedstawionego przez zwołującego porządku obrad zgromadzenia regionalnego może nastąpić uchwałą tego zgromadzenia przyjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Partii uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu.

8. Zgromadzenie regionalne prowadzi Prezes zarządu regionu albo inna osoba wskazana przez zwołującego.

9. Członkowie Partii mogą brać udział w zgromadzeniu regionalnym i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela, którym może być wyłącznie inny członek Partii uprawniony do udziału w zgromadzeniu regionalnym. Wzór pełnomocnictwa określa Zarząd Krajowy.

10. Zgromadzenie regionalne odbywa się w miejscowości na terenie regionu wskazanej przez zwołującego.

 

Art. 19 Zarząd regionu

 

1. Zarząd regionu koordynuje prace Partii w regionie, przedstawia stanowisko Partii w sprawach dotyczących regionu, jak również wykonuje inne zadania określone w niniejszym Statucie tub uchwałach krajowych organów Partii.

2. Zarząd regionu składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez zgromadzenie regionalne na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata. Członkowie zarządu regionu mogą wchodzić również w skład władz krajowych Partii.

3. Zarząd regionu na wniosek Prezesa wybiera ze swojego grona Prezesa zarządu regionu na okres kadencji zarządu.

4. Zarząd Krajowy, po zasięgnięciu opinii Prezesa może odwołać zarząd regionu lub poszczególnych jego członków, jak również za zgodą Prezesa wyznaczyć w jego miejsce zarząd komisaryczny do czasu wyboru kolejnego zarządu. W takim wypadku Zarząd Krajowy zobowiązany jest zwołać zgromadzenie regionalne w terminie 3 (trzech) miesięcy celem wyboru nowego zarządu regionu.

5. Zarząd regionu, po zasięgnięciu opinii Prezesa, może powoływać pomocnicze jednostki terenowe Partii (koła), które obejmują swoim zasięgiem określoną przez Zarząd Krajowy część terytorium danego regionu. Zarząd Krajowy określa sposób działania, nabywania i utraty członkostwa w kołach i zadania kół jako jednostek pomocniczych w ramach regionu. Zniesienie kota może nastąpić na mocy uchwały zarządu regionu, po zasięgnięciu opinii Zarządu Krajowego, tub na mocy uchwały Zarządu Krajowego.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK, SPRAWY FINANSOWE I REPREZENTOWANIE PARTII

 

Art. 20 Majątek i reprezentacja Partii

 

1. Majątek Partii powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł finansowania przewidzianych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.

2. Dla sfinansowania udziału w wyborach do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego I w wyborach na urząd Prezydenta RP, w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, a także udziału w kampaniach referendalnych - tworzy się fundusz wyborczy,

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Partii określa Zarząd Krajowy w pisemnym regulaminie gospodarowania majątkiem i sprawami finansowymi Partii.

4. W ramach prowadzonej gospodarki finansowej Partia przestrzega zasad transparentności, celowości i gospodarności.

5. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Partii, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, rozporządzania i obciążania mienia Partii, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Krajowego działających łącznie, w każdym przypadku z udziałem Prezesa lub osoby z grona  pozostałych członków Zarządu Krajowego upoważnionej przez Prezesa na piśmie do podjęcia danej czynności lub podejmowania czynności danego rodzaju.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU

 

Art. 21 Zmiana Statutu

 

1. Projekt zmiany statutu lub nowy statut może zostać zgłoszony przez Prezesa Partii lub ¼ ogółu członków Partii.

2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub przyjęcia nowego statutu Zgromadzenie Ogólne podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków lub delegatów, którzy zarejestrowali się jako obecni przed rozpoczęciem obrad.

 

ROZDZIAŁ VIII

ROZWIĄZANIE PARTII, POŁĄCZENIE Z INNĄ PARTIĄ LUB PARTIAMI

 

Art. 22 Rozwiązanie Partii, połączenie z inną partią lub partiami

 

1. Wniosek w sprawie rozwiązania Partii, połączenia z inną partią lub partiami może zostać złożona przez Prezesa.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Partii, połączenia z inną partią lub partiami Zgromadzenie Ogólne podejmuje na wniosek Prezesa większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków lub delegatów, którzy zarejestrowali się jako obecni przed rozpoczęciem Zgromadzenia Ogólnego.

 

ROZDZIAŁ IX

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

Art. 23 Członkowie - założyciele i pierwsze organy Partii

 

1. Osoby dokonujące zgłoszenia Partii do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez właściwy sąd są członkami - założycielami Partii. Osoby te stają się członkami Partii z chwilą Jej powstania, bez konieczności podejmowania uchwały w tym przedmiocie przez Zarząd Krajowy. Członkowie - założyciele tworzą pierwszy Zarząd Krajowy. Ograniczenia dotyczące liczby członków Zarządu Krajowego o których mowa w art. 14 ust. 5 niniejszego statutu nie mają zastosowania do pierwszego Zarządu Krajowego.

2. Do obowiązków i kompetencji pierwszego Zarządu Krajowego należy w szczególności:

a) zwołanie pierwszego Zgromadzenia Ogólnego, nie później niż 12 (dwanaście) miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o wpisie do ewidencji partii politycznych;

b) przyjmowanie w poczet członków Partii do czasu zebrania się pierwszego Zgromadzenia Ogólnego, przy czym termin do wniesienia odwołania od negatywnej uchwały Zarządu Krajowego, o którym mowa w art. 6 ust. 4 biegnie od dnia powołania pierwszego Krajowego Sądu Koleżeńskiego;

c) wybór spośród siebie pierwszego Prezesa, o ile będzie on powoływany przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Ogólnego;

d) powołanie pierwszej Rady Krajowej, pierwszego Krajowego Sądu Koleżeńskiego i pierwszej Krajowej Komisji Rewizyjnej na czas do chwili zebrania się pierwszego Zgromadzenia Ogólnego, o ile organy te będą powoływane przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Ogólnego, a do czasu powołania tych organów - wykonywanie ich kompetencji w zakresie określonym niniejszym statutem, z wyłączeniem Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

3. Mandat wszystkich członków władz powołanych w sposób określony w ust. 2 lit. d) powyżej (o ile zostaną one powołane w określonym tamże trybie) wygasa z chwilą zakończenia pierwszego Zgromadzenia Ogólnego, zaś mandat pierwszego Prezesa (o ile zostanie on powołany w trybie określonym w ust. 2 lit c) powyżej) i członków Zarządu Krajowego z chwilą wyboru nowego Prezesa i pozostałych członków Zarządu Krajowego przez Radę Krajową.

4. Do czasu wyboru Prezesa, do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Partii, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, rozporządzania i obciążania mienia Partii, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Krajowego działających łącznie. W tym okresie pozostałe czynności, dla których podjęcia niniejszy statut wymaga wniosku Prezesa, podejmowane są na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu Krajowego.

 

Art. 24 Stosowanie żeńskich nazw funkcji lub stanowisk

 

Organy (władze) Partii w sporządzanych przez siebie dokumentach wewnętrznych stosują także żeńskie formy nazw funkcji lub stanowisk

 

(Niniejszy tekst jednolity Statutu Partii Politycznej Wiosna Roberta Biedronia wraz z Załącznikami Nr 1 i Nr 2 został sporządzony zgodnie z uchwalą nr 2 Zgromadzenia Ogólnego tejże Partii podjętą w dniu 20 stycznia 2019 r.)

 

Podpis Przewodniczącej Zgromadzenia Ogólnego (Prezeski Partii) Moniki Gotlibowskiej

 

Warszawa, dnia 20 stycznia 2019 r.